O projekcie

zdjecie

„Przygotowani do zmiany”

Projekt skierowany jest do osób:

 • które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub
 • pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem, które zamieszkują, pracują lub uczą się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) i posiadają wykształcenie min. podstawowe (8 klas) lub gimnazjalne.

Projekt skierowany jest w pierwszej kolejności do żołnierzy i byłych żołnierzy oraz cywilnych pracowników wojska z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach projektu realizowane będą 2 ścieżki wsparcia:

 1. Ścieżka: Szkolenia, w ramach której 70 Uczestnikom projektu zapewnione zostanie wsparcie w postaci:
  • doradztwa zawodowego z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,
  • poradnictwa psychologicznego,
  • kursów/szkoleń zawodowych, w tym m.in.
   • Kurs na prawo jazdy kat. C oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy,
   • Kurs na prawo jazdy kat. D oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz osób,
   • Kurs spawania (metoda MAG, TIG),
  • pośrednictwa pracy,
  • staży zawodowych (dla części Uczestników projektu).
 2. Ścieżka: Działalność gospodarcza, w ramach której 14 Uczestnikom projektu zapewnione zostanie wsparcie w postaci:
  • doradztwa zawodowego z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,
  • poradnictwa psychologicznego,
  • szkolenia prowadzącego do nabycia kompetencji z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej – max. 24.280,00 zł,
  • finansowego wsparcia pomostowego – 1.000,00 zł na 6 lub 12 miesięcy,
  • doradczego wsparcia pomostowego.
  • Uczestnicy projektu w ramach ścieżki działalność gospodarcza muszą należeć minimum do jednej z poniższych grup:
   • kobiety,
   • osoby powyżej 50 roku życia,
   • osoby poniżej 30 roku życia,
   • osoby z  niepełnosprawnościami,
   • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie średnie).
  • Osoby ubiegające się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej powinny posiadać odpowiednie predyspozycje, tj. wykazywać się takimi cechami jak: samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i myślenia analitycznego, sumienność. Pierwszeństwo w udzieleniu wsparcia w tej ścieżce mają osoby, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub pracownicy znajdujący się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy.

Celem projektu jest: Poprawa sytuacji 84 osób (10 kobiet i 74 mężczyzn) zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w okresie IV’2018- X’2019 poprzez udział w projekcie outplacementowym.

Projekt nr RPKP.08.05.02-04-0118/17 jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe.

Projekt realizowany jest przez Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej w Krakowie.

Wartość projektu 1.427.601,38 zł.

Dofinansowanie 1.356.221,31 zł, w tym środki unijne 1.213.461,17 zł.