Aktualności:

Kontakt z biurem projektu

Od dnia 13.03.2020 r. do odwołania prosimy o kontakt z biurem projektu jedynie drogą mailową lub telefoniczną.

 

 

Rozliczenie przyznanego wsparcia finansowego

W sekcji Dokumenty do pobrania zamieszczone zostały wzory zestawień do rozliczenia przyznanego wsparcia: jednorazowej dotacji oraz finansowego wsparcia pomostowego, a także plik z przykładem prawidłowego wypełniania zestawienia dot. jednorazowej dotacji.

Do obu zestawień należy dołączać kserokopie faktur/rachunków wraz z potwierdzeniami zapłaty.

 

Lista rankingowa ocen biznesplanów

Poniżej zamieszczamy listę rankingową ocen biznesplanów.

 

Szczegółowa informacja o ocenie zostanie Państwu również przekazana w postaci indywidualnych pism.  Jednocześnie z uwagi na wydłużające się oczekiwanie, przez nas jako Realizatora, na transzę środków na sfinansowanie Państwa dotacji prosimy o nierejestrowanie na razie działalności gospodarczych. Wynika to z ograniczonego okresu wydatkowania przyznanych środków po podpisaniu umów na otrzymanie środków finansowych. O możliwości rejestrowania działalności oraz podpisywania umów poinformujemy Państwa telefonicznie. W indywidualnych przypadkach prosimy o kontakt.

 

Informacja o terminie naboru biznesplanów

Informujemy, iż nabór biznesplanów odbędzie się w okresie od 17.10.2018r. (środa) do 29.10.2018r. (poniedziałek).

W sekcji Dokumenty do pobrania został udostępniony komplet dokumentów związanych z naborem biznesplanów.

Biznesplan należy złożyć w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (na płycie CD/pendrivie/mailowo na adres: etio@poczta.onet.pl – zapis w formacie .doc i .pdf) w biurze projektu – ul. Sukiennicza 6/1, 87-100 Toruń.
Do biznesplanu należy dołączyć załącznik nr 1, a w przypadku zamiaru zarejestrowania się jako płatnik VAT również załącznik nr 2. Obowiązkowo należy również dołączyć Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego.

Dokumenty należy składać za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do biura projektu, w godzinach od 9:00 do 16:00. Za dzień złożenia dokumentacji uznaje się datę wpływu do biura projektu.

W przypadku złożenia wniosków przez wszystkich Uczestników projektu przed upływem terminu naboru biznesplanów, nabór zostanie zakończony z dniem wpływu ostatniego wniosku i rozpocznie się procedura oceny biznesplanów.

 

Rekrutacja do projektu – ścieżka Działalności gospodarczej – trzecia tura naboru

Na podstawie §2 ust. 24 Regulaminu rekrutacji, informujemy iż trzecia tura naboru w ramach ścieżki Działalności gospodarczej potrwa do dnia 01.08.2018r. (środa). Jednocześnie przypominamy, iż grupa docelowa w ramach tej ścieżki została rozszerzona i formularze rekrutacyjne do projektu mogą również składać osoby nie będące żołnierzami/pracownikami cywilnymi wojska lub członkami ich rodzin, jeśli spełniają pozostałe kryteria rekrutacji (określone w Regulaminie rekrutacji w §1, ust. 4).

 

Rekrutacja do projektu – ścieżka Działalności gospodarczej – dodatkowy nabór

Na podstawie §2 ust. 24 Regulaminu rekrutacji, ogłaszamy dodatkowy nabór w ramach ścieżki Działalności gospodarczej trwający do dnia 23.07.2018r. (poniedziałek). Ponadto grupa docelowa w ramach tej ścieżki zostaje rozszerzona i formularze rekrutacyjne do projektu mogą również składać osoby nie będące żołnierzami/pracownikami cywilnymi wojska lub członkami ich rodzin, jeśli spełniają pozostałe kryteria rekrutacji (określone w Regulaminie rekrutacji w §1, ust. 4).

 

Rekrutacja do projektu – ścieżka Działalności gospodarczej

Na podstawie §2 ust. 24 Regulaminu rekrutacji, termin rekrutacji do projektu w ramach ścieżki Działalności gospodarczej zostaje przedłużony do dnia 29.06.2018r. (piątek). Ponadto grupa docelowa w ramach tej ścieżki zostaje rozszerzona i formularze rekrutacyjne do projektu mogą również składać osoby z rodzin żołnierzy/pracowników cywilnych wojska spełniające pozostałe kryteria rekrutacji.

Poprzez osobę z rodziny żołnierza/pracownika cywilnego wojska rozumie się małżonków, osoby pierwszego stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej oraz drugiego stopnia pokrewieństwa w linii bocznej (rodzeństwo). W takim przypadku do wniosku należy dołączyć dodatkowo wypełnione oświadczenie, którego wzór znajduje się w sekcji „Materiały do pobrania”.

 

Informacja

Informujemy, iż w dniu 1 czerwca 2018r. (piątek) biuro projektu będzie nieczynne.

 

Rekrutacja do projektu

Informujemy, iż proces rekrutacji do projektu w ramach ścieżki Działalności gospodarczej rozpocznie się w dniu 14.05.2018r. (poniedziałek) i potrwa do 30.05.2018r. (środa). W sekcji „Dokumenty do pobrania” znajdą Państwo komplet dokumentów rekrutacyjnych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi, a następnie wypełniania i składania formularzy rekrutacyjnych. W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

Formularze rekrutacyjne w ramach I tury rekrutacji w ścieżce Szkoleń również będą przyjmowane do dnia 30.05.2018r. (środa).