Informacja o terminie naboru biznesplanów

Informujemy, iż nabór biznesplanów odbędzie się w okresie od 17.10.2018r. (środa) do 29.10.2018r. (poniedziałek).

W sekcji Dokumenty do pobrania został udostępniony komplet dokumentów związanych z naborem biznesplanów.

Biznesplan należy złożyć w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (na płycie CD/pendrivie/mailowo na adres: etio@poczta.onet.pl – zapis w formacie .doc i .pdf) w biurze projektu – ul. Sukiennicza 6/1, 87-100 Toruń.
Do biznesplanu należy dołączyć załącznik nr 1, a w przypadku zamiaru zarejestrowania się jako płatnik VAT również załącznik nr 2. Obowiązkowo należy również dołączyć Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego.

Dokumenty należy składać za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do biura projektu, w godzinach od 9:00 do 16:00. Za dzień złożenia dokumentacji uznaje się datę wpływu do biura projektu.

W przypadku złożenia wniosków przez wszystkich Uczestników projektu przed upływem terminu naboru biznesplanów, nabór zostanie zakończony z dniem wpływu ostatniego wniosku i rozpocznie się procedura oceny biznesplanów.