Rekrutacja do projektu – ścieżka Działalności gospodarczej

Na podstawie §2 ust. 24 Regulaminu rekrutacji, termin rekrutacji do projektu w ramach ścieżki Działalności gospodarczej zostaje przedłużony do dnia 29.06.2018r. (piątek). Ponadto grupa docelowa w ramach tej ścieżki zostaje rozszerzona i formularze rekrutacyjne do projektu mogą również składać osoby z rodzin żołnierzy/pracowników cywilnych wojska spełniające pozostałe kryteria rekrutacji.

Poprzez osobę z rodziny żołnierza/pracownika cywilnego wojska rozumie się małżonków, osoby pierwszego stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej oraz drugiego stopnia pokrewieństwa w linii bocznej (rodzeństwo). W takim przypadku do wniosku należy dołączyć dodatkowo wypełnione oświadczenie, którego wzór znajduje się w sekcji „Materiały do pobrania”.