Rozliczenie przyznanego wsparcia finansowego

W sekcji Dokumenty do pobrania zamieszczone zostały wzory zestawień do rozliczenia przyznanego wsparcia: jednorazowej dotacji oraz finansowego wsparcia pomostowego, a także plik z przykładem prawidłowego wypełniania zestawienia dot. jednorazowej dotacji.

Do obu zestawień należy dołączać kserokopie faktur/rachunków wraz z potwierdzeniami zapłaty.